İLAN T.C DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİNİN İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen işyerleri şartname hükümlerine göre 10 yıllığına,Çadır Kafe 3 Yıl işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
 2. Kiraya verilecek işyerlerinin adresi, Muhammen bedeli, geçici teminatı, ek teminat miktarı ve ihale tarihi aşağıdadır.
İhale Tarihi  / Günü  /  Saati :  24.06.2020 / Çarşamba  Listede  belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer :  Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu

 

Sıra

No

Taşınmaz adresi Kiralanma Vasfı Aylık Muhammen Bedel  TL) Geçici Teminat Özel Geçici Teminat İhale Saati
1 Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı

No:36/C Domaniç/Kütahya

 

İşyeri

 

300,00 1.260,00 1.000,00 14:oo
2 Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı

No:36/D – 36/E Domaniç/Kütahya

 

İşyeri

 

500,00 1.800,00 1.000,00 14:05
3 Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı

No:37/I Domaniç/Kütahya

 

İşyeri

 

1.050,00 3.780,00 1.000,00 14:10
4 Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı No:33 Domaniç/Kütahya  

Şehir Kulübü

700,00 2.520,00 1.000,00 14:15
5 Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı

Domaniç/Kütahya

 

Çadır Kafe 700,00 756,00 1.000,00 14:20
6 Karşıyaka Mh. Bursa Cd. No:28/A

Domaniç/Kütahya

 

Taksi Durağı

 

300,00 1.080,00 1.000,00 14:25
7 Karşıyaka Mh. Bursa Cd. No:28/4

Domaniç/Kütahya

 

Terminal İşyeri 540,00 1.944,00 1.000,00 14:30
 

8

 

Karşıyaka Mah. Ahmey Yesevi Cd. No:1 Balık Pazarı Domaniç/Kütahya Balık Pazarı

İşyeri

350,00 1.260,00 1.000,00 14:35
 

9

 

Karşıyaka Mah. Ahmey Yesevi Cd. Balık Pazarı No:1/A Domaniç /  Kütahya Balık Pazarı

İşyeri

300,00 1.080,00 1.000,00 14:40
 

10

 

Karşıyaka Mah. Ahmey Yesevi Cd. Balık Pazarı No:1/B Domaniç/ Kütahya Balık Pazarı

İşyeri

540,00 1.944,00 1.000,00 14:45
 

11

 

Karşıyaka Mah. Ahmey Yesevi Cd. Balık Pazarı No:1/C Domaniç/ Kütahya Balık Pazarı

İşyeri

238,00 857,00 1.000,00 14:50
 

12

 

Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı Cd. No:37/F Domaniç/Kütahya Belediye Pasajı

İşyeri

350,00 1260,00 1.000,00 14:55
 

13

 

Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı Cd. No:37/M Domaniç/Kütahya Belediye Pasajı

İşyeri

160,00 576,00 1.000,00 15:00
 

14

 

Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı Cd. No:37/L Domaniç/Kütahya Belediye Pasajı

İşyeri

395,00 1.422,00 1.000,00 15:05
 

15

 

Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı Cd. No:37/C Domaniç/Kütahya Belediye Pasajı

İşyeri

300,00 1.080,00 1.000,00 15:10

 

 1. Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İstekliler İhaleye katılmak için06.2020 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge vs. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

 

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından (okudum ibaresi bulunarak) imzalanmış şartname.
 3. İstekliler ihalesine girmek istedikleri işyeri için o işyerine karşılık cetvelde gösterilen geçici teminatı ve özel geçici teminatı yatıracaktır. (İşyeri sıra numarası ve adresleri makbuzda yazacaktır)
 4. C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi. ( ihale anında aslı ile teyit edilecektir)
 5. Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” belgesi.
 6. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletnamesi.
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası.
 8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
 9. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti.
 10. Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi’nin aslı.
 11. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 12. İhale tarihi itibariyle, Domaniç Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 13. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı.
 14. İştirakçiler hazırladıkları evrakları 06.2020 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 15. Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.
 16. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 17. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
 18. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 19. İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde belediyemizde İhale Şartnamesini     ücretsiz görebilir ve bilgi alabilirler.

İLAN OLUR

Sahvet ERTÜRK

Belediye Başkanı