TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Taşınmaz (gayrı menkul) satış vaadi sözleşmeleri, bir tarafa taşınmazı belirli bir zaman diliminde devretmeye, diğer tarafa da bu taşınmazı devralmaya dair vaat vermelerini içeren bir sözleşme türüdür.

Bu sözleşmenin Noter huzurunda yapılması kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur. Yani satış vaadi sözleşmesini, taraflar kendi aralarında yaparlarsa bunun bir geçerliliği bulunmamaktadır ve tarafları bağlayıcılığı yoktur.

Bu sözleşmeyi yapabilmek için, öncelikle tapulu bir taşınmaz olması gerekir. Tapusuz taşınmazlarda satış vaadi sözleşmesi yapılamaz.

Bir diğer unsur, alıcının ödeyeceği para miktarının açıkça yazılması gerekmektedir. Bu husus da geçerlilik unsurudur.

Taşınmazı devretmeyi vaat eden kişi, belirtilen tarihte bu devri gerçekleştirmezse, alıcıya tazminat ödemekle yükümlü olur. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi kurulduğu tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi vardır.

Yapılan bu sözleşmenin son bulması; taşınmazın devredilmesi, devir tarihi olarak belirtilen sürenin geçmesi (zaman aşımı) veya taraflarca sözleşmenin feshedilmesi halinde son bulur.

Noterde sözleşme imzalandıktan sonra, bu sözleşmenin diğer kişilere de etki edebilmesi için tapuda şerh verilmesi yararlı olacaktır. Yani, devretmeyi vaat eden, satıcı, bu taşınmazı başkasına satmasın, alacaklı zarara uğramasın demek isterseniz, Tapu Müdürlüğüne bu sözleşme ile birlikte giderek şerh verilmesi gerekmektedir.