T.C. TAVŞANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2019/494 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KÜTAHYA , Domaniç , Küçükköy
MEVKİİ :
ADA NO : 110 ada
PARSEL NO : 236
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 887,64 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : CEVRİYE GÜNEŞ
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN
: KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda esas numarası belirtilen dosyalarda davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların ilanda belirtilen bölümlerin davacı adına tapuya kayıt ve tescili davalarında verilen ara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanununun 2942 sayılı kanunun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince: yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden taşınmazların tamamından veya bir kısmından karayolu geçirilmesine karar verildiğinden,taşınmazların ilanda belirtilen bölümlerinin kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı kurum adına tesciliiçin Tavşanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda taşınmazların kamulaştırılacak bölümlerinin bedelleri 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına Domaniç Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların ilanda belirtilen bölümünün davacı kurum adına tesciline karar verileceği konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
Taşınmazlarda hak sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin bildirilen maliklerine ödeneceği, yukarıda yazılı tüm dosyaların duruşmalarının 24/10/2019 günü saat 10:10’dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı 2942 Kamulaştırma Kanununun 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
DOMANİÇ GAZETESİ 11/09/2019