GÖLET VE SULAMASI İKMAL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DSİ 03. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya-Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/300454
1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 211 11 00 – 0 (222) 211 11 10
c) Elektronik Posta Adresi : dsi3@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
731 ha sulama amaçlı gölet ve sulama inşaatı için dolusavak imalatları, sulama hattı vb. imalatların yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kütahya İli, Domaniç İlçesi, Çukurca Beldesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük toplam teklif tutarı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük toplam teklif tutarı,

F: İsteklinin toplam teklif tutarını ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve tatbikat sicil puanı (FDUP) (40 PUAN)

A.2.1 Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (33 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması (33) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  tutarın; isteklinin toplam teklif tutarına olan oranı Y (% oran) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite nitelik puanlaması için örnek:

ÇGS-01 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği tutar: 20.000,00 TL,

İsteklinin  toplam teklif tutarı (F) : 2.000.000,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen tutar / F) x 100 = (20.000,00 / 2.000.000,00) *100 = 1,00

Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin teklif mektubunda iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif tutarına oranı % 1,50 – % 2,50 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
Sıra No İş Kalemi No İş Kalemi Adı İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif tutarına (Y) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 ÇGS-01 Açıkta Her Türlü Zeminde Kazı Yapılması ve Depo Sahasına Taşınması %1,50 (eşit) ile %2,50 (eşit) ve arasında ise 1,00
2 ÇGS-02 Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması %6,00 (eşit) ile %9,00 (eşit) ve arasında ise 2,50
3 ÇGS-03 PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması %0,30 (eşit) ile %0,50 (eşit) ve arasında ise 0,50
4 ÇGS-04 Her Türlü / Her Çapta Tahliye ve Drenaj Borusu Temini, Döşenmesi ve İşler Hale Getirilmesi %0,06 (eşit) ile %0,30 (eşit) ve arasında ise 0,50
5 ÇGS-05 Betonarme Demirlerinin Temini, Nakliyesi, Projesine Göre Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması %4,00 (eşit) ile %6,00 (eşit) ve arasında ise 1,50
6 ÇGS-06 Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşlerinin Yapılması %0,10 (eşit) ile %0,20 (eşit) ve arasında ise 0,50
7 ÇGS-07 Taş Dolgu (Tahkimat) Yapılması %0,10 (eşit) ile %0,25 (eşit) ve arasında ise 0,50
8 ÇGS-08 Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması %0,50 (eşit) ile %1,00 (eşit) ve arasında ise 0,50
9 ÇGS-09 Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması %0,20 (eşit) ile %0,40 (eşit) ve arasında ise 0,50
10 ÇGS-10 Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya ve Kaya Ufağı Dolgu Yapılması (K-Ku) ve Kaya ve Kaya Ufağı Malzemesinin Taşınması %1,40 (eşit) ile %3,00 (eşit) ve arasında ise 1,00
11 ÇGS-11 Her Türlü Baraj / Gölet Ölçüm Teçhizatı Temini, Nakliyesi, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi %0,45 (eşit) ile %1,00 (eşit) ve arasında ise 0,50
12 ÇGS-12 Muhtelif Çaplarda HDPE (PE100) Boruların ve Özel Parçaların Temini ve Nakli %30,00 (eşit) ile %65,00 (eşit) ve arasında ise 10,00
13 ÇGS-13 HDPE (PE100) Boruların ve Özel Parçalarının Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması, Servis Yollarının Yapılması, Tespit Kitlelerinin ve Zemin İyileştirmelerinin Yapılması %7,00 (eşit) ile %13,00 (eşit) ve arasında ise 4,00
14 ÇGS-14 Her Türlü (Hava Vanalı, Hatsonu Tahliyeli, Tek-Çift-Üç-Dört Çıkışlı) Ön Yüklemeli Elektronik Sayaçlı Kartlı Hidrolik Tip Su Alma Vana (Hidrant) Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %4,00 (eşit) ile %6,00 (eşit) ve arasında ise 1,50
15 ÇGS-15 Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %0,70 (eşit) ile %1,50 (eşit) ve arasında ise 1,00
16 ÇGS-16 Her Çapta (Hava Vanalı, Hava Vanasız) El Kumandalı Sürgülü vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %0,90 (eşit) ile %2,00 (eşit) ve arasında ise 1,00
17 ÇGS-17 Çapı 100 mm El Kumandalı Sürgülü vana ile Cazibeli, Pompajlı Ara ve Hatsonu Tahliye Sanat Yapısı Yapılması   (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %1,40 (eşit) ile %2,50 (eşit) ve arasında ise 1,00
18 ÇGS-18 Hava Vanalı Hat Kapama, Elektromanyetik Debimetre ve Otomatik Filtre Koruma Yapısı Yapılması, Solar Güneş Paneli ve Besleme Sistemi Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Kalıbı, Betonu, Demiri ve İnşası, Elektrik, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %0,70 (eşit) ile %1,40 (eşit) ve arasında ise 1,00
19 ÇGS-19 Hat Kapama Vana Koruma Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %0,15 (eşit) ile %0,45 (eşit) ve arasında ise 1,00
20 ÇGS-20 Basınç Kırıcı Vana Odası Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) %2,50 (eşit) ile %5,00 (eşit) ve arasında ise 1,00
21 ÇGS-21 Sulama Tesisinin 12 Ay Süresince İşletilmesi, Bakım ve Onarımının Yapılması %0,50 (eşit) ile %1,00 (eşit) ve arasında ise 1,00
22 ÇGSP-01 Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması, kamulaştırma planı hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılması %0,30 (eşit) ile %0,60 (eşit) ve arasında ise 1,00
TOPLAM: 33,00

A.2.2 Teknik değer nitelik puanı  (TDNP) (5 PUAN)

Teknik değer nitelik puanı 5 puan olarak belirlenecektir. İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri için 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinin “Uygulanan yapı tekniği” kısmında belirtilen sulamaya açtığı alanlar ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanların (ha) toplamı üzerinden 750 hektar kadar ve üstü sulama iş bitirme belgesi sunan istekliler üç (3) puan ve isteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %70’inden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı  1 veya fazla ise 2 (iki) puan, iki belgeyi de sunmaları halinde tam (3+2=5) puan alacaktır.

Sulama İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgelerinde;

750 ha  altındaki değerler için doğrusal orantı ile puan hesaplanacaktır.

(Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

Sulanmasına hizmet eden değil sulamaya açılan alan-şebeke miktarı dikkate alınacaktır.

Puanlama yapılırken isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ve kısmi geçici kabul tutanağını sunmaları şartıyla devam eden işlerde sulamaya açılan alanlar kabul edilecektir.

Puanlamada iş deneyim belge sayısına göre değil, toplam miktar (ha) dikkate alınacak olup belge sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde; Pilot ortağın iş deneyimi esas alınarak puanlama yapılacaktır. (verilecek olan puan ortak sayısına bölünmeyecektir.)

Gölet/Baraj İş Bitirme Belgelerinde;

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

A.2.3. Tatbikat Sicil Puanı (TSP) (2 Puan)

İsteklinin Kurumumuza (DSİ Genel Müdürlüğü) karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği işler üzerinden puanlama yapılacaktır. İstekli fesih veya devir ettiği işi olup olmadığına dair beyanını teklifi kapsamında sunacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Tatbikat Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin söz konusu beyanına ilişkin belgeyi teklifi kapsamında sunmaması durumunda Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

Ortak girişimlerde tüm ortakların fesih veya devir ettiği iş sayısının toplamı üzerinden puanlama yapılacak olup, ortak girişimin herhangi bir ortağının fesih veya devir ettiği iş olması veya beyan sunmaması durumunda söz konusu ortak girişimin Tatbikat Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

A.2.4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Tatbikat Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP= KNP+TDNP+ TSP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 03. Bölge Müdürlüğü, Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.03