DOMANİÇ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen  taşınmaz malların  2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü  usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve  saatlerde  Milli Emlak servis Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda satış  ihaleleri yapılacaktır

2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu,  (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişilğin sicile kayıtlı oluğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) ihale saatine kadar komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- İhaleye ait Şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Domaniç Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Türkiye genelinde taşınmaz mal ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr  adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

2886 SAYILI YASANIN 45. MAD. GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

 

Ada No Parsel No. Yüzölçmü Hazine  

Cinsi

 

 

İmar durumu

Toplam Tahmini Geçici Teminatı İhalenin
Mah./Köyü

 

Mevkii

 

Taşınmaz

No

(m2) Hissesi Bedeli(TL.) (TL.) Tarihi Saati
Hisar Mahallesi Ebe Cad. 43050100052 294 1 463,08 1/1 Bahçeli  Kargir 2 Kat Bina ve Garaj İmarlı 76.000,00 22.800,00 17.07.2019 10..30
Çarşamba K. Köyiçi 43050100136 117 727 257,29 1/1 Sağlık Ocağı Lojmanı İmarsız 32.200,00 9.660,00 17.07.2019 10..40
Çok K. Kova 43050100971 102 25 4.733,63 1/1 Tarla İmarsız 12.500,00 3.750,00 17.07.2019 10.50
Domur K. Derecik 43050100151 117 8 1.019,16 1/1 Ziraat Teknisyenliği Binası İmarsız 42.000,00 12.600,00 17.07.2019 11.00
Durabey K. Ormanarkası 43050101000 101 352 3.150,50 1/1 Ham Toprak İmarsız 30.300,00 9.090,00 17.07.2019 11.10
Muratlı K. İğdir 43050101805 112 220 4.152,80 1/1 Ham Toprak İmarsız 9.000,00 2.700,00 17.07.2019 11.20