İLAN ÇUKURCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen işyerleri şartname hükümlerine göre 5 yıllığına yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2. Kiraya verilecek işyerlerinin adresi,Muammen bedeli,geçici teminatı,ek teminat miktarı ve ihale tarihi aşağıdadır.

3. Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.İstekliler İhaleye katılmak için 26.06.2019 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından (okudum ibaresi bulunarak) imzalanmış şartname.
c) İstekliler ihalesine girmek istedikleri işyeri için o işyerine karşılık cetvelde gösterilen geçici teminatı ve özel geçici teminatı yatıracaktır. (işyeri sıra numarası ve adresleri makbuzda yazacaktır)
d) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
e) Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” belgesi
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletnamesi
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
j) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,.
k) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
l) İhale tarihi itibariyle, Çukurca Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
m) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
4. İştirakçiler hazırladıkları evrakları 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 09:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar
6. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerim uygulanır
8. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez
9. İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde belediyemizde İhale Şartnamesini ücretsiz göreblir ve bilgi alablirler.