DOMANİÇ BELEDİYESİ RASİM KARAKOÇ KAPALI HALISAHA VE SPOR TESİSİ KİRALANMASINA AİT İHALE İLANI

1- Mülkiyeti belediyemize ait DOMANİÇ BELEDİYESİ RASİM KARAKOÇ KAPALI HALISAHA VE SPOR TESİSİ’ nden oluşan tesis 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 08.05.2019 Çarşamba günü saat 14.00 Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Konferans salonunda yapılacaktır.
3- Tesisin aylık muhammen bedeli KDV dahil 2500 TL %3 geçici teminatı 75 TL dir.
4- Geçici teminatların ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
5- İhaleye katılabilmek için;
* Geçici ve cayma teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu
* İstekli şahıs ise ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
* İstekli şirket ise Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2019 yılı onaylı)
* İstekli şirket ise Noter tasdikli imza sirküleri (2019 yılı onaylı)
* İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname
* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalamış ortaklık
sözleşmesi
* Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri komisyona vermek zorundadır
6- İhale katılacaklar ihale günü itibariyle Belediye Tahsilât Servisinden Belediyeye borçlarının bulunmadığına dair belge alacaklar, Belediyeye emlak, su, elektrik, kira, çtv vb. vadesi geçmiş borçları bulunanlar, borçlarının tamamını ödemeden ihaleye alınmayacaktır.
7- Teknik şartname 100 TL karşılığında belediyemizden alınacaktır.
8- Detaylı bilgi ve belgeler belediyemizden alınacaktır