DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

1 – Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda marka, modelleri belirtilen araçlar hizmet dışı bırakılmıştır. Aşağıda muhammel bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile 02.01.2019 Çarşamba günü Saat 14:00’de başlayacak ve her araç için aşağıda belirtilen saatte Domaniç Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2-

SIRA NO İŞ KISIMLARI TUTAR (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 DODGE FARGO 1997 MODEL 6.500,00.-TL 195,00-TL 14:00
2 MERCEDES 302 OTOBÜS 1987 MODEL 10.500,00.-TL 315,00-TL 14:05
3 FATİH 170.25 SDT KAMYON 1998 MODEL 20.000,00.-TL 600,00-TL 14:10
4 GRAYDER CHAMPİON/D7300 1976 MODEL 24.000,00.-TL 720,00-TL 14:15
5 BELEDİYE MAKİNA İKMALDE BULUNAN HURDA MALZEMELER Yaklaşık 10.000 kg.Kg. fiyatı ortalama 1.15TL 345,00.-TL 14:20

 

3 – İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale başlangıç saati olan 14:00’a kadar müracaat etmeleri gerekir.

4 – İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşlerinde ücretsiz olarak görülebilir.

5 – İhale şartname bedeli 200,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

6 – İhaleye katılacak olanlar:

  1. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.
  2. Gerçek kişiler; Nüfus Cüzdanı örneği. Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler; Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi.
  3. İhaleye Vekâleten katılıyor ise noter tasdikli vekâletname.
  4. Geçici Teminat Belgesi
  5. Şartname satın alındı belgesi.
  6. Belediye
  7. ye borcu olmadığına dair belge.

7 – Aynı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

8 – İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

9 – Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

10 – İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Tavşanlı Mahkemeleri ve İcra Daireleri çözümlenir.

11-  İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülecek karara bağlanan İhale kararı ise; Üst Yöneticinin onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst Yöneticinin İhaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.