İLAN DOMANİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN
DOMANİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ve 51/a maddesine göre pazarlık usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Mal müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu, (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişilğin sicile kayıtlı oluğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) ihale saatine kadar komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- İhaleye ait Şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Malmüdürlüğü Milli Emlak servisinden ücretsiz görülebilir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- 4706 sayılı kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV. Karar pulu ve Tapu harcı) muaftır.
6- Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
7- Yivsiz Av Tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan almış olduğu , “Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini” ibraz etmesi zorunludur.
8- Türkiye genelinde taşınmaz mal ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ögrenilebilir.
İlan olunur.

İlan