İLAN T.C. 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/443
Davacılar Sami Şentürk ve Şükrü Şentürk tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve Çamlıca Köyü Muhtarlığı aleyhine mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince;
Kütahya İli Domaniç İlçesi Çamlıca Köyü Harmanyeri Köyiçi Mevkiindeki 126 ada 1 parsel sayılı iki katlı ahşap ev ve arsası niteliğinde 0122 m2. yüzölçümlü taşınmaz,
Kütahya İli Domaniç İlçesi Çamlıca Köyü Harmanyeri Köyiçi Mevkiindeki 126 ada 2 parsel sayılı iki katlı ahşap ev ve arsası niteliğinde 0174 m2. yüzölçümlü taşınmaz,
Kütahya İli Domaniç İlçesi Çamlıca Köyü Harmanyeri Köyiçi Mevkiindeki 124 ada 5 parsel sayılı iki katlı ahşap ev ve arsası niteliğinde 0305 m2. Yüzölçümlü taşınmazlar arasında kalan alanın yol olarak tesbitinin iptali ile bu alanın davacılar Sami Şentürk ve Şükrü Şentürk adlarına 1/2 hisseli olarak tescili istenmektedir.
Yukarıda mevkiisi ve sınırları belirtilen taşınmazlar hakkında hak iddiasında bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde taşınmazların davacılar adına tesciline karar verilebileceği M.Y.nın 713. f/4 maddesi uyarınca ilan olunur.
Öz Domaniç Gazetesi: 31.01.2018