İHALE İLANI DOMANİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI SİLVİKÜLTÜREL FAALİYET PROGRAMLARI DAHİLİNDE ORMAN MÜHENDİSLİĞİ/ ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK DENETİM VE KONTROL DANIŞMANLIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DOMANİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü 2018 Yılı Silvikültürel Faaliyet Programları dahilinde Orman Mühendisliği/ Orman Yüksek Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrol Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/24601
1-İdarenin
a) Adresi : HISAR MAHALLESI OSMANGAZİ CADDESI NO:4 43850 DOMANİÇ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746613402 – 2746613404
c) Elektronik Posta Adresi : domanicisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü, Sıklık Bakımı (482,20 Ha.), İlk Aralama (30 Ha.),
Rehabilitasyon ( 400 Ha.) Programları.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü, Alagöz, Dereçarşamba, Domaniç ve Gürgenyayla Orman
İşletme Şefliklerine ait 2018 yılı Programındaki Sıklık Bakımı, Rehabilitasyon ve İlk Aralama
Sahaları.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 4 43850
Domaniç / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 15.02.2018 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 Tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin Uygulamalı Mesleki Faaliyet konularından ve 5’inci maddesindeki hak ve yetkilerden olması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 48’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 64’üncü maddesi uyarınca Danışmanlık Hizmeti niteliğindeki mühendislik konularının, 4734 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi 2’inci fıkrasındaki ‘Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.’ Hükmüne göre diğer hizmetlerle kabul edilebilir doğal bir bağlantının bulunması nedeni ile; bu işin 5531 Sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen Danışmanlık Hizmet Sunucuları Orman Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının 5531 Sayılı Kanunun 7’inci ve 8’inci maddelerine dayanarak düzenlenen 08.04.2009 Tarihli ve 27194 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12’inci ve 13’üncü maddelerine göre kurdukları;
Gerçek Kişi Olması Halinde: ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası, hükmünden ‘Orman Mühendisleri Odasının’ Odaya Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belgelerden de, Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi ünvanlı meslek mensubunun Odaya kayıtlı Ruhsatlı ve Çalışanlar Listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş ‘ Oda Kayıt Belgesi’ .
Tüzel Kişi Olması Halinde: Tüzel Kişinin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ‘nin 12’inci ve 13’üncü maddelerine göre kurulmuş Orman Mühendisleri Odasından Tescilli ‘Serbest Ormancılık Şirketi’ veya ‘ Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi’ veya ‘ Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi’ olmak koşuluyla mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ‘Tüzel Kişiliğin Odaya Kayıtlı Olduğunu Gösterir Belge ile Adına Kayıtlı Ormancılık Bürosu Olduğuna Dair Büro Tescil Belgesi’
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 4 Domaniç / KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ( Kalem Servisi Ali İhsan KORKMAZ) Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No: 4 43850 Domaniç / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Öz Domaniç Gazetesi: 24.01.2018