İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DOMANİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOMANİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/681867
1-İdarenin
a) Adresi : HISAR MAHALLESI OSMANGAZİ CADDESI NO: 4 43850 DOMANİÇ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746613402 – 2746613404
c) Elektronik Posta Adresi : domanicisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Litre Motorin (Diğer), 2.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin akaryakıt bayii satış istasyonundan Domaniç Orman İşletme
Müdürlüğüne ait İş Makinelerine, Arasözlere ve Hizmet Vasıtalarına ihtiyaçları
nispetinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülmeyen orman yangını
zuhur etmesi durumunda ve idarenin talebi halinde yangın söndürme faaliyetlerinde
çalışan arasöz, iş makineleri ve hizmet vasıtalarına akaryakıt sevkiyatı yükleniciye ait
sayaçlı akaryakıt tankerleri ile kendi akaryakıt istasyonundaki o günkü pompa
fiyatından yangın mahalline idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar peyderpey.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No:4 43850
Domaniç / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 16.01.2018 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Lisansı ve Bayilik Sözleşmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası akaryakıtın TSE’ ye uygun olmaması nedeni ile araçlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için yapılacak her türlü masraf ücretleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Bu şartnameye göre ihale edilerek satın alınacak akaryakıt; Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özelliklere, TSE ve K-Q TSE-İSO-EN 9000 standartlarına uygun olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda Km. cinsinden akaryakıt bayi satış istasyonunun Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Merkezine uzaklığı idarece belirlenen Akaryakıt Ürünleri için 0,00247 katsayı ile çarpılarak bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
Her türlü akaryakıt için : A=Bx[ (CXD)+1] formülü kullanılacaktır.
A= Değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı (TL/Lt)
B= İsteklilerce teklif edilen birim fiyat (TL)
C= Akaryakıt bayi satış istasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı
D= Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her birim Km. için artıran katsayı akaryakıt ürünleri için İdarece 0,00247 olarak belirlenmiştir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No:4 Domaniç/ KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü (Kalem Servisi Ali İhsan KORKMAZ) Hisar Mahallesi Osmangazi Caddesi No:4 43850 Domaniç / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Öz Domaniç Gazetesi 27/12/2017