İLAN DOMANİÇ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Mal müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu, (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişilğin sicile kayıtlı oluğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) ihale saatine kadar komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- İhaleye ait Şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Malmüdürlüğü Milli Emlak servisinden ücretsiz görülebilir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-4706 sayılı kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV. Karar pulu ve Tapu harcı) muaftır.
6- Türkiye genelinde taşınmaz mal ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

   

Pafta No.

Ada No Parsel No. Yüzölçmü Hazine  

Cinsi

 

 

İmar durumu

Toplam Tahmini Geçici Teminatı İhalenin
Mah./Köyü

 

Mevkii/cd/sk

 

Taşınmaz

No

      (m2) Hissesi Bedeli(TL.) (TL.) Tarihi Saati
Durabey Köyü Sazak 43050101014 İ23-a-18-d-2 110 11 8.465,88 Tam Tarla İmarsız 69.000,00 13.800,00 13.09.2017 10.00