İHALE İLANI KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR DOMANİÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullara Torba Linyit Kömür (+10-18 mm) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/418005
1-İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Kat:4 43850 DOMANİÇ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2746613104 – 2746613015
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun olarak 300 Ton (+10-18mm) Torba ,
Linyit Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İlçe Merkezi ve köylerde bulunan Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı teknik şartnamede belirtilen okullara
c) Teslim tarihi : İdaremiz ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak
olup 10 gün içerisinde tüm okullara dağıtılarak istifleme yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hisar Mh. Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık
Binası Kat:3 Domaniç / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 07.09.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 28/09/2010 tarihli 2010/14 Sayılı genelgesine göre Katı Yakıt İhalesine: İthalatçılar ithalatçı kayıt belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı), Üreticiler uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı), Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı kayıt belgesi ve satıcılar ise herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt belgesi (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler. İhaleyi kazanan İthalatçı/Üretici/Dağıtıcı/Satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (Uygunluk belgesi uygunluk izin belgesi, miktarı vb.) İhalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılma esas belgenin alındığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadır.
Yetkili Merciden alınmış Yakıt Numune Analiz Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE Uygunluk Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hisar Mh. Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık Binası Kat:3 Domaniç / KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık Binası Kat:3 Domaniç/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Öz Domaniç Gazetesi 23/08/2017